Implementarea în condiții pandemice a proiectului: “Competenţe europene în mecanica agricolă”, nr.: 2019-1-RO01-KA102-061947

Cu o vechime de 21 ani, Liceul Tehnologic Horia Vintilă, Segarcea se numără printre unitățile prestigioase ale Olteniei, câstigandu-și renumele prin rezultatele de excepție la concursurile școlare. Situată în Segarcea, în unitate învață 710 elevi, în 28 de clase, sub îndrumarea unui colectiv de 63 de profesori. Școala noastră oferă un cadru coerent, flexibil în care cooperarea, competiția, gândirea independentă constitue dimensiuni definitorii. Liceul școlarizează la filiera tehnologică, profil tehnic, specializările tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, tehnician mecatronist, mecanic agricol, zi și seral, peste 300 de elevi.


Pricipalele nevoi identificate la nivelul unității școlare sunt:

 1. promovarea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii, prin dezvoltarea de activități metodice, stimularea participării cadrelor didactice la sesiuni științifice si la activități cu dimensiune europeană.
  OBIECTIVE:
  -dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale profesorilor, pentru eficientizarea
  acțiunilor de adaptare curriculară la nevoile actuale de pe piaţa muncii europene
 2. promovarea unei politici educaţionale conforme cu cea din comunitatea europeană, în scopul asigurării unei educaţii complexe, în spiritul dezvoltarii competenţelor profesionale-cheie pentru elevii filierei tehnologice.
  OBIECTIVE:
  -creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor
  profesionale specifice ale elevilor filierei tehnologice, în spiritul creșterii performanțelor acestora la examenele de certificare, cu minim 25%
  -progresul la învățătură și ameliorarea rezultatelor la examenele naționale, cu minim 10%
 3. dezvoltarea relațiilor parteneriale dintre școala și instituții cu profil similar, din Europa.
  OBIECTIVE:
  -creșterea cu 50% a calității proiectelor europene, prin dezvoltarea unei viziuni și unei politici
  educaționale de internaționalizare coerente, eficiente;
  -armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a elevilor filierei tehnologice (dezvoltarea civismului, a cetățeniei active și a dialogului intercultural, a muticulturalismului) cu cele ale comunităţii locale, regionale, naționale și europene şi cu solicitările societăţii actuale, într-un procent de 25%.
  Având în vedere nevoile menționate, reprezentanții Liceului Tehnologic Horia Vintilă, definesc scopul proiectului ce constă în dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale elevilor de la învățământul profesional, nivel 3, zi, filiera tehnologică, domeniul mecanică, calificarea mecanic agricol, prin experiență practică la nivelul standardelor europene, în cadrul unui parteneriat transnațional care facilitează perspective îmbunătățite în carieră și integrarea pe piața natională/europeană a muncii
  Obiectivele urmărite în cadrul proiectului ,,Competențe europene în mecanica agricolă”, nr.: 2019-1-RO01-KA102-061947, implementat în perioada 02.09.2019-01/12/2021:
  1.Dezvoltarea competenţelor de specialitate a 21 de elevi, de la învățământul profesional, zi, filiera
  tehnologică domeniul mecanică, calificarea mecanic agricol, prin achiziția elementelor specifice unei
  culturi europene a muncii, în vederea creșterii performanțelor la învățătură și eficientizării tranziției de la școală la viața activă, pe parcursul a 12 luni de proiect
  2.Dezvoltarea competențelor și abilităților generale a 21 de elevi, de la învățământul profesional, zi,
  filiera tehnologică, domeniul mecanică, calificarea mecanic agricol, prin contactul cu un mediu de
  muncă transnațional, pentru sporirea adaptabilității lor la un mediu socio-economic dinamic, pe
  parcursul a 12 luni de proiect
  3.Crearea unui parteneriat transnaţional, durabil care să pledeze pentru calitate in EFP, recunoaşterea rezultatelor învățării stagiarilor VET şi competitivitate pe piaţa europeană a muncii, pe parcursul a 12 luni.
  Durata mobilității: 21 de zile, 31.05.2021-19.06.2021
  Loc: Paphos, Cipru
  Rezultate preconizate:
  I. Competențe specifice dezvoltate:
  -Stabilire proces tehnologic de asamblare, metode de asamblare
  -Identificare date inițiale ale procesului de asamblare
  -Asigurare condiții materiale necesare asamblării
  -Identificare tipuri de asamblări nedemontabile și demontabile utilizate la realizarea de produse
  specifice
  -Executare operații de asamblare nedemontabilă și demomtabilă a parților componente pentru
  produse specifice
  -Realizare produse specifice prin asamblări nedemontabile
  -Efectuare lucrări de asamblare demontabilă
  -Aplicare proceduri de calitate
  II. Competențe generale dezvoltate: lingvistice, interculturale, negociere, argumentare,
  competenţe antreprenoriale, rezolvarea problemelor complexe, gândire critica, creativitate, coordonarea cu ceilalți, inteligeta emoțională, raționamente, luare decizii, flexibilitate cognitivă, comportamente democratice, moral-civice, pragmatice

Pentru detalii, Nicoleta-Cristina SÂMCEA, 0767763912, cristinasimcea@yahoo.com


Dacă apreciați munca noastră, vă invităm să dați un like și să distribuiți pagina de Facebook

Faci un comentariu sau dai un răspuns?