În contextul pandemiei, unele state au făcut din recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) legi, vezi cazul României. Pentru a vă apăra drepturile și libertățile, mai jos este descris procedeul prin care vă puteți apăra drepturile. Cel mai important drept este consimțământul în cazul în care cineva vrea să vă preleveze probe. Întâi apelați la tribunalele locale invocând Convenția de la Oviedo conform căreia statul sau orice altă instituție publică sau privată, nu poate interveni în domeniul sănătății asupra unei persoane fară acordul său. Dacă instanța va ignora Convenția de la Oviedo depuneți reclamația urmând procedura descrisă mai jos.

Link depunere formular: http://www.echr.coe.int/applicants

Drepturile omului: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf

Tratatul de la Oviedo: https://provitabucuresti.ro/docs/bioetica/conventia.oviedo.pdf

Informații utile: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/rum

Constituția României: http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?id=339&idl=1

„CAPITOLUL II: Consimţământul – Conventia de la Oviedo*, ratificată de Romania prin Legea nr.17/2001 :„O intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce persoana vizată şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză. Această persoană primeşte în prealabil informaţii adecvate în privinţa scopului şi naturii intervenţiei, precum şi în privinţa consecinţelor şi riscurilor. Persoana vizată poate în orice moment să îşi retragă în mod liber consimţământul”.

I. Ce trebuie știut înainte de completarea formularului de cerere

Curtea europeană a Drepturilor Omului este o instanţă internațională. Aceasta poate examina doar plângerile introduse de către persoane fizice, organizații și companii/firme care se pretind victime  ale unei încălcări a drepturilor prevăzute de Convenția europeană a Drepturilor Omului. Convenția este un tratat internațional prin care un număr mare de state europene s-a angajat să protejeze anumite drepturi fundamentale. Aceste drepturi sunt enunțate în textul Convenției și al Protocoalelor sale nr. 1, 4, 6, 7, 12 și 13, acestea din urmă nefiind acceptate decât de anumite state. Sunteți invitat să luați cunoștință de aceste texte, pe care le găsiți anexate la prezentul document.

Curtea nu poate examina orice fel de plângere. Competențele sale sunt stabilite prin condițiile de admisibilitate prevăzute în Convenție, condiții care precizează cine se poate adresa Curții, când și în legătură cu ce. Mai mult de 90 % dintre cererile examinate de către Curte sunt declarate inadmisibile. Prin urmare, verificați dacă plângerea dumneavoastră răspunde condițiilor de admisibilitate de mai jos.

Curtea va putea examina cererea dumneavoastră doar în condițiile următoare:

 • plângerea dumneavoastră se referă la atingerile aduse unuia sau mai multor drepturi

prevăzute în Convenție și Protocoalele sale;

 • plângerea este îndreptată împotriva unui stat care a ratificat Convenția și, dacă este cazul, Protocolul care garantează dreptul a cărui încălcare este invocată (Protocoalele nu au fost ratificate de către toate statele; verificați lista ratificărilor disponibilă pe pagina de Internet a Curții: www.echr.coe.int/applicants);
  • plângerea se referă la aspecte care antrenează responsabilitatea unei autorități publice (legislativă, administrativă, judecătorească etc.), Curtea nefiind competentă să examineze plângeri împotriva persoanelor fizice sau organismelor private;
  • plângerea se referă la acte sau fapte survenite după data ratificării Convenției sau a Protocolului respectiv de către statul pârât (datele ratificării pentru fiecare stat figurează în lista disponibilă pe pagina de Internet a Curții: www.echr.coe.int/applicants);
  • sunteți afectat personal și direct de încălcarea unui drept fundamental (aveți „calitatea de victimă”);
  • ați dat ocazia instanțelor interne să remedieze încălcarea drepturilor dumneavoastră (”epuizarea căilor de recurs interne”) – ceea ce înseamnă în general că, înainte de a sesiza Curtea, trebuie să vă fi adresat cu aceleași capete de cerere instanțelor naționale, inclusiv celei mai înalte dintre ele, și că, în acest cadru, ați respectat toate regulile naționale de procedură, mai ales termenele. Nu aveți în schimb obligația de a exercita căile de recurs care nu sunt eficiente, nici căile de recurs discreționare sau extraordinare care nu fac parte din procedurile de recurs normale;
  • ați sesizat Curtea cu o cerere completă într-un termen de șase luni de la data pronunțării/redactării deciziei interne definitive/irevocabile. Termenul de șase  luni începe în mod normal să curgă de la data la care cea mai înaltă instanță națională competentă și-a pronunțat decizia sau de la data la care a existat posibilitatea efectivă, pentru dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră, de a lua cunostință de textul integral al acestei decizii. În cazul în care nu există o cale de recurs efectivă cu privire la un capăt de cerere, termenul de șase luni începe să curgă de la data actului, faptului sau deciziei de care vă plângeți. Termenul de șase luni este întrerupt doar de trimiterea către Curte a unei cereri complete care răspunde cerințelor articolului 47 din Regulamentul Curții (a se vedea textul acestuia în setul de documente în atenția reclamanților). Termenul de șase luni ia sfârșit în ultima zi a celor șase luni, chiar dacă acesată zi este o duminică sau o zi de sărbătoare. Deci, formularul de cerere însoțit de toate informațiile și documentele necesare trebuie trimise Curții cel mai târziu în ultima zi a termenului de șase luni: asigurați-vă, așadar, că le trimiteți prin poștă în timp util;
 • capetele dumneavoastră de cerere se bazează pe dovezi solide: trebuie să expuneți clar ce vi s-a întâmplat și să aduceți în sprijinul afirmațiilor dumneavoastră documente, decizii, rapoarte medicale, declarații de martori și orice alte înscrisuri doveditoare;
  • sunteți în măsură să demonstrați că faptele în legătură cu care vă plângeți au adus o atingere nejustificată unui drept fundamental. Nu vă puteți plânge pur şi simplu de o decizie pe care o considerați nedreaptă sau greșită. Curtea nu este o instanță de apel împotriva deciziilor instanțelor naționale și deci nu le poate nici anula, nici modifica;
  • capetele dumneavoastră de cerere nu au fost deja examinate de către Curte sau o altă instanță internațională.

Luați în considerare faptul că zeci de mii de cereri sunt trimise Curții în fiecare an. Curtea nu dispune de resursele necesare pentru a examina plângeri vădit nefondate sau redundante, nefiind atribuția unei instanțe internaționale să examineze astfel de cereri. Astfel de plângeri sunt respinse ca fiind abuzive, la fel ca și plângerile în care reclamanții utilizează un limbaj jignitor sau injurios.

Cererea poate de asemenea fi respinsă atunci când următoarele elemente sunt reunite: faptele în legătură cu care se plânge reclamantul nu i-au cauzat niciun prejudiciu real și important, nu se referă la chestiuni noi cu privire la drepturile omului care să necesite a fi examinate la nivel internațional odată ce au fost deja examinate de către o instanță internă. Pentru a afla mai multe despre aceste condiții, puteți consulta un avocat sau pagina de Internet a Curții unde veți găsi informații referitoare la condițiile de admisibilitate și răspunsuri la întrebări recurente.

II.  Cum se completează formularul de cerere

Condițiile ce trebuie respectate pentru a completa un formular de cerere valabil sunt enunțate în articolul 47 din Regulamentul Curții (disponibil în setul de documente în atenția reclamanților); aceste informații se regăsesc și în Instrucțiunea practică cu privire la sesizarea Curții, anexată la Regulament și disponibilă pe pagina de Internet a Curții: www.echr.coe.int/applicants). Nu în ultimul rând, vă puteți ghida după informațiile utile de mai jos. Citiți aceste instrucțiuni practice înainte de a completa formularul de cerere, pentru a evita erori ce ar face ca cererea dumneavoastră să fie incompletă și prin urmare neexaminată de către Curte.

 • SCRIEŢI CITEŢ. Este de preferat să tehnoredactați răspunsurile.
 • COMPLETAȚI TOATE RUBRICILE APLICABILE SITUAȚIEI DUMNEAVOASTRĂ. În caz contrar, formularul dumneavoastră va fi considerat incomplet și va fi refuzat.
 • Nu utilizați simboluri sau abrevieri: exprimați-vă clar, folosiți cuvinte întregi.
 • FITI CONCIS
 • Descărcați formularul de cerere de pe pagina de Internet a Curții și, dacă este posibil, completați-l online. Acest lucru va scurta durata de procesare a cererii dumneavoastră.

Limba

Limbile oficiale ale Curții sunt franceza și engleza dar, dacă vă este mai simplu, puteţi de asemenea scrie grefei în limba oficială a unuia dintre statele care au ratificat Convenția. În faza inițială a procedurii, este posibil să primiți din partea Curții scrisori redactate în această din urmă limbă. Luați însă în considerare că într-un stadiu ulterior al procedurii, mai precis dacă guvernul pârât este invitat de către Curte să prezinte observații scrise cu privire la capetele dumneavoastră de cerere, toată corespondența care vă va fi trimisă de către Curte va fi redactată în franceză sau engleză. În plus, dumneavoastră sau reprezentantului dumneavoastră vi se va cere de asemenea să utilizați franceza sau engleza în observațiile trimise.

Observații referitoare la rubricile din formularul de cerere Pentru ca cererea dumneavoastră să fie acceptată de către Curte, trebuie să completați toate rubricile aplicabile situației dumneavoastră în maniera indicată și să anexați toate documentele necesare, prevăzute la articolul 47 din Regulament. Luați toate acestea în considerare atunci când completaţi formularul și anexaţi documentele necesare. În caz contrar, Curtea nu va examina cererea dumneavoastră, nu se va înregistra un dosar pe numele dumneavoastră, iar documentele transmise nu vor fi păstrate.

Formularul de cerere – rubrică cu rubrică

Luați în considerare faptul că terminologia folosită în formularul de cerere și în această broșură este cea din Convenție și că exprimarea la masculin trebuie înțeleasă pentru toate genurile.

Rubrica prevăzută pentru etichetele cu cod de bare

Dacă între Curte și dumneavoastră a existat deja un schimb de corespondență cu privire la același subiect și ați primit un lot de etichete conținând un cod de bare, lipiți o etichetă în locul special prevăzut pentru aceasta în partea din stânga sus a primei pagini a formularului.

A.    Reclamantul

A.1.    Persoană fizică

Această rubrică se referă doar la reclamanții care sunt persoane fizice și nu persoane juridice, cum ar fi societăți sau asociații (rubrica A.2).

1-9. Dacă sunt mai mulți reclamanți care se plâng la Curte, toate informațiile trebuie indicate pentru fiecare reclamant în parte pe câte o foaie separată. Vă rugăm să numerotați toți reclamanții. A se vedea și informațiile referitoare la „Cereri grupate și mai mulţi reclamanți” în cele ce urmează.

6. Adresa: reclamantul trebuie să comunice o adresă poștală diferită de cea a avocatului sau a reprezentantului astfel încât să poată fi contactat de Curte dacă este cazul. Reclamantul fără domiciliu sau fără un domiciliu stabil poate indica adresa unei căsuțe poștale sau a unui prieten, furnizând însă și explicațiile corespunzătoare.

A.2.    Organizație

Această rubrică se referă la reclamanții care sunt persoane juridice (de exemplu, societăți, organizații neguvernamentale, asociații etc.). În cazul în care această rubrică este completată, trebuie completată și rubrica D.1.

10-16. La aceste rubrici trebuie indicate identitatea și coordonatele organizației reclamante. Dacă există mai mult de o organizație reclamantă, trebuie indicate toate informațiile pentru fiecare dintre ele în parte utilizând o foaie separată și numerotată corespunzător.

 1. Număr de înregistrare: trebuie indicat numărul de înregistrare, identificare sau înscriere într-un registru oficial, dacă este cazul.
 2. Trebuie, de asemenea, indicată data înregistrării, constituirii sau înfiinţării organizației pentru a facilita identificarea ei.

Cereri grupate și mai mulţi reclamanți

Dacă un reclamant sau un reprezentant introduce în numele mai multor reclamanți cereri referitoare la fapte diferite, trebuie utilizat un formular separat pentru fiecare reclamant în parte, indicând toate informațiile și documentele necesare referitoare la fiecare reclamant în formularul corespunzător.

Atunci când există mai mult de cinci reclamanți, reprezentantul trebuie să trimită, pe lângă formularele de cerere și documentele corespunzătoare, un tabel recapitulativ conținând numele și coordonatele fiecărui reclamant. Acest tabel poate fi descărcat de pe pagina de Internet a Curții (www.echr.coe.int/applicants). În cazul în care reprezentantul este avocat, acest tabel trebuie trimis și pe suport electronic (CD-ROM sau suport USB).

În situația în care cazul se referă la un număr mare de reclamanți sau de cereri, grefa poate solicita reclamanților sau reprezentanților lor să transmită textul susținerilor și al documentelor fie pe cale electronică, fie pe o altă cale. Grefa poate solicita reclamanților sau reprezentanților lor să întreprindă și alte demersuri pentru a facilita procesarea eficace și rapidă a cererilor.

Consecința nerespectării instrucțiunilor grefei cu privire la forma și prezentarea cererilor grupate sau ale cererilor introduse de către mai mulți reclamanți poate fi neexaminarea acestora de către Curte (a se vedea articolul 47 paragrafele 5.1 și 5.2 din Regulament).

A.   Statul sau statele împotriva căruia/cărora este îndreptată cererea

17. Bifați căsuța/căsuțele corespunzătoare statului/statelor împotriva căruia/cărora este îndreptată cererea.

Această rubrică se referă la statul/statele considerat(e) responsabil(e) de faptele de care vă plângeți. Luați în considerare faptul că plângerile cu care este sesizată Curtea nu pot fi îndreptate decât împotriva statelor care figurează în această listă, doar aceste state fiind statele care au aderat la Convenție.

B.   Reprezentantul/reprezentanții reclamantului persoană fizică

Persoana desemnată ca reprezentant în această parte a formularului trebuie să semneze în chenarul prevăzut la rubrica numărul 35; reclamantul trebuie să semneze în chenarul prevăzut la rubrica numărul 33.

B.1.   Reprezentant care nu este avocat

18-25. Unii reclamanți aleg să nu participe ei înșiși la procedură sau nu sunt în măsură să o facă, din motive, de exemplu, de sănătate sau de incapacitate. Acești reclamanți pot fi reprezentați de către o persoană fară experiență juridică. De exemplu, un părinte își poate reprezenta copilul; un tutore, un membru de familie sau un partener poate reprezenta o persoană care, din motive de ordin practic sau medical, întâmpină greutăți în a participa la procedură (de exemplu un reclamant spitalizat sau încarcerat). Reprezentantul trebuie să indice în ce calitate îl reprezintă pe reclamant sau relația dintre ei, precum și identitatea și coordonatele sale.

A.1.   Avocat

26-32. La aceste rubrici trebuie menționate numele și coordonatele complete ale avocatului care reprezintă reclamantul în fața Curții. În faza inițială a procedurii, reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie, dar este totuși recomandată. Reclamantul este informat dacă cererea ajunge  într-un stadiu al procedurii în care reprezentarea devine obligatorie. În acest stadiu, după ce Curtea a hotărât să comunice cererea guvernului pârât pentru a obține observațiile scrise ale acestuia, reclamantul poate avea dreptul la asistență judiciară dacă nu are mijloacele de a se achita de onorariile de avocat și dacă acordarea unui astfel de ajutor financiar este considerată necesară pentru buna desfășurare a cazului. Reclamantul este informat din timp cu privire la pașii pe care trebuie să-i urmeze în acest sens.

A.2.   Procură

La această rubrică trebuie să figureze semnăturile în original.

33. Dacă reclamantul este persoană fizică, acesta trebuie să semneze procura ce îl împuternicește pe reprezentant să acționeze în numele său, cu excepția cazului în care nu este în măsură să semneze pentru că, de exemplu, este minor sau nu are capacitatea juridică necesară. Dacă un reprezentant, care nu este avocat, împuternicește un avocat să reprezinte un reclamant care nu este în măsură să semneze procura, reprezentantul trebuie să semneze procura în numele reclamantului.

34 și 36. La aceste rubrici trebuie menționată data la care reclamantul și reprezentantul semnează împuternicirea.

35. Persoana mandatată de către reclamant pentru a-l reprezenta în procedura în fața Curții, fie că este un avocat sau nu, trebuie să semneze procura, confirmând astfel că acceptă reprezentarea. În lipsa acestei semnături, grefa va purta corespondența doar cu reclamantul, întrucât nu există dovada că reprezentantul a acceptat mandatul dat.

Nu trimiteți o procură separată: toate informațiile pertinente cu privire la identitatea și coordonatele persoanelor menționate în formular trebuie să apară pe acesta. În momentul completării formularului, atât reclamantul cât și reprezentantul ales trebuie să semneze în chenarul prevăzut la rubricile 33 și 35 referitoare la „Procură”. Un avocat nu trebuie să trimită un formular de cerere însoțit de o procură separată decât în mod excepțional, în caz de dificultăți insurmontabile de ordin practic. Curtea va accepta procura separată numai în cazul în care reclamantul își schimbă reprezentantul sau îl desemnează după transmiterea formularului de cerere. În acest caz trebuie folosit formularul disponibil pe pagina de Internet a Curții întrucât acesta conține toate informațiile necesare. Cererea dumneavoastră va fi respinsă în baza articolului 47 din Regulamentul Curții dacă trimiteți o procură separată fără să furnizați o explicație convingătoare pentru nerespectarea procedurii standard.

Comunicarea pe cale electronică între reprezentant și Curte

eComms este un serviciu creat de Curte în scopul comunicării pe cale electronică între grefă și reprezentantul reclamantului. Acest serviciu este activat numai dacă și atunci când cauza ajunge în stadiul procedurii când guvernului pârât i se solicită să prezinte observații scrise.

37. Adresa electronică furnizată va fi utilizată pentru crearea unui cont eComms. În cazul în care reprezentantul este membru al unei firme de avocatură, este recomandată utilizarea unei singure adrese electronice generale, astfel încât acest cont electronic să poată fi utilizat de mai mulți membri ai firmei respective. Vă revine responsabilitatea de a informa Curtea despre orice modificare a adresei electronice pentru contul eComms.

Pentru mai multe informații, consultați termenii și condițiile disponibile pe pagina internet eComms (https://ecomms.echr.coe.int), precum și Instrucțiunea Practică despre introducerea unei cereri pe cale electronică (www.echr.coe.int/practicedirections) (disponibilă doar în limbile engleză și franceză).

A.    Reprezentantul/Reprezentanții unei organizații

A.1.    Reprezentantul organizației reclamante

38-45. O organizație reclamantă trebuie să acționeze prin intermediul unei persoane autorizate să acționeze în numele său și cu care Curtea să poată coresponda dacă este cazul (de exemplu, reprezentantul legal al unei societăți, președintele sau directorul acesteia). Această persoană trebuie să furnizeze documente justificative care să ateste dreptul său de a reprezenta organizația reclamantă (de exemplu, în funcție de legislația și practica internă a statului împotriva căruia este îndreptată plângerea, o copie a extrasului din registrul societății sau al Camerei de Comerț, o împuternicire notarială sau un proces-verbal al consiliului de administrație. Dacă niciun document justificativ nu este trimis, trebuie să explicați și motivul acestei lacune.

În această rubrică trebuie menționate numele complet și coordonatele reprezentantului legal sau juridic autorizat să acționeze în numele organizației reclamante.

Dacă reprezentantul oficial al organizației este în același timp și avocatul care acționează în numele organizației respective, acest lucru trebuie să reiasă clar prin completarea ambelor rubrici D.1. și D.2. și transmiterea documentelor justificative în acest sens.

A.2.    Avocat

46-52. La aceste rubrici trebuie menționate numele și coordonatele complete ale avocatului împuternicit să reprezinte organizația reclamantă în fața Curții. În faza inițială a procedurii reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie, dar este totuși recomandată. Reclamantul este informat dacă cererea ajunge într-un stadiu al procedurii în care reprezentarea devine obligatorie.

Avocatul desemnat în această parte a formularului trebuie să semneze în chenarul prevăzut la rubrica numărul 55; reprezentantul organizației reclamante trebuie să semneze în chenarul prevăzut la rubrica numărul 53.

A.3.    Procură

La această rubrică trebuie să figureze semnăturile în original.

53. Reprezentantul unei organizații reclamante trebuie să semneze la această rubrică pentru a împuternici un avocat să acționeze în numele organizației respective.

54 și 56. La aceste rubrici trebuie menționată data la care reprezentantul organizației și avocatul semnează împuternicirea.

55. Avocatul mandatat de către reprezentantul organizației reclamante pentru a o reprezenta în procedura în fața Curții trebuie să semneze procura, confirmând astfel că acceptă reprezentarea. În lipsa acestei semnături, grefa va purta corespondența doar cu reprezentantul organizației reclamante, întrucât nu există dovada că avocatul a acceptat mandatul dat. Nu trimiteți o procură separată: toate informațiile pertinente cu privire la identitatea și coordonatele persoanelor menționate în formular trebuie să apară pe acesta. În momentul completării formularului, atât reprezentantul organizației reclamante cât și avocatul ales trebuie să semneze în chenarul prevăzut la rubricile 53 și 55 referitoare la „Procură”. Un avocat nu trebuie să trimită un formular de cerere însoțit de o procură separată decât în mod excepțional, în caz de dificultăți

insurmontabile de ordin practic. Curtea va accepta procura separată numai în cazul în care reclamantul își schimbă reprezentantul sau îl desemnează după transmiterea formularului de cerere. În acest caz trebuie folosit formularul disponibil pe pagina de Internet a Curții întrucât acesta conține toate informațiile necesare. Cererea dumneavoastră va fi respinsă în baza articolului 47 din Regulamentul Curții dacă trimiteți o procură separată fără să furnizați o explicație convingătoare pentru nerespectarea procedurii standard.

Comunicarea pe cale electronică între reprezentant și Curte

eComms este un serviciu creat de Curte în scopul comunicării pe cale electronică între grefă și reprezentantul organizației reclamante. Acest serviciu este activat numai dacă și atunci când cauza ajunge în stadiul procedurii când guvernului pârât i se solicită să prezinte observații scrise.

 • Adresa electronică furnizată va fi utilizată pentru crearea unui cont eComms. În cazul în care reprezentantul este membru al unei firme de avocatură, este recomandată utilizarea unei singure adrese electronice generale, astfel încât acest cont electronic să poată fi utilizat de mai mulți membri ai firmei respective.

Vă revine responsabilitatea de a informa Curtea despre orice modificare a adresei electronice pentru contul eComms.

Pentru mai multe informații, consultați termenii și condițiile disponibile pe pagina internet eComms (https://ecomms.echr.coe.int), precum și Instrucțiunea Practică despre introducerea unei cereri pe cale electronică (www.echr.coe.int/practicedirections) (disponibilă doar în limbile engleză și franceză).

E, F și G: Obiectul cererii

58-65. Fiți concis. La aceste rubrici menționați informațiile esențiale cu privire la cazul dumneavoastră: faptele și deciziile importante și felul în care drepturile dumneavoastră au fost încălcate. Nu menționați circumstanțele irelevante și nici chestiunile secundare. Nu vă folosiți de citate lungi ci faceți trimitere mai degrabă la un document anexat. Faptele cu privire la cazul dumneavoastră și capetele de cerere trebuie expuse în spațiul prevăzut în acest scop în formularul de cerere și trebuie să permită Curții să identifice natura și obiectul cererii fără să consulte alte documente în afara formularului. Toate aceste informații sunt esențiale pentru o tratare eficace și rapidă a cererii dumneavoastră. Acestea trebuie să figureze în paginile corespunzătoare ale formularului de cerere și nu pe alte foi anexate. Trebuie să expuneți faptele, capetele de cerere și informațiile cu privire la respectarea condițiilor de admisibilitate într-o manieră clară, concisă și lizibilă. De exemplu, nu trebuie să scrieți prea mic și înghesuit în spațiul prevăzut în acest scop în formular, în încercarea de a face o expunere prea detaliată, pe de o parte. Pe de altă parte, nu este suficient doar să faceți trimitere la un alt document anexat cererii. Trebuie pur și simplu să menționați informațiile pertinente limitându-vă la spațiul prevăzut în formular în acest scop. În caz contrar, Curtea nu va examina cererea dumneavoastră.

Dacă este absolut necesar, puteți anexa la formularul de cerere explicații suplimentare într-un document separat, însă acestea nu pot depăși mai mult de 20 de pagini în total (acest număr nu include deciziile și documentele ce trebuie anexate). Aceasta nu înseamnă însă că puteți să începeți expunerea pe formularul de cerere și să o continuați pe foile suplimentare până la limita celor 20 de pagini suplimentare. Rolul celor 20 de pagini este doar de a completa o expunere concisă a faptelor, capetelor de cerere și informațiilor cu privire la respectarea condițiilor de admisibilitate, ce trebuie să figureze în părțile pertinente ale formularului de cerere. Într-un astfel de document anexat nu trebuie adăugate nici capete noi de cerere, scopul acestuia fiind detalierea capetelor de cerere expuse deja în formular.

Vă rugăm să aveți în vedere că dacă cererea este comunicată guvernului pârât pentru observații,

reclamantul va fi invitat să răspundă acestora într-o manieră detaliată.

Toate informațiile trebuie să fie trebuie sa fie perfect lizibile în totalitate, și, în cazul în care sunt anexate la formular și explicații suplimentare cu privire la expunerea faptelor, a capetelor de cerere și la respectarea condițiilor de admisibilitate, toate acestea trebuie:

 • dacă documentele sunt tehnoredactate – redactate cu caractere de minimum 12 în text și 10 în notele de subsol;
  • în format A4 și cu o margine de cel puțin 3,5 cm dacă este vorba de anexe;
  • numerotate consecutiv;
  • separate în paragrafe numerotate.

În principiu, toate informațiile din formularul de cerere și documentele transmise grefei, inclusiv toate informațiile cu privire la reclamant și la terți, sunt accesibile publicului. Între altele, aceste informații ar putea figura în HUDOC, baza de date a Curții accesibilă pe Internet, în cazul în care fac parte dintr-o expunere a faptelor redactată în vederea comunicării cererii guvernului pârât, o decizie cu privire la admisibilitatea cererii, o decizie de radiere de pe rol sau o hotărâre. Așadar, sunteți invitat să ne transmiteți doar acele informații cu privire la viața dumneavoastră privată sau cea a terților care sunt esențiale pentru înţelegerea cauzei.

De altfel, dacă doriți ca identitatea dumneavoastră să nu fie făcută publică, trebuie să precizați acest lucru și să expuneți motivele care justifică derogarea de la regula publicităţii procedurii. Curtea poate acorda anonimatul în cazuri excepționale și bine întemeiate.

A.   Expunerea faptelor

58-60. Fiți clar și concis. Furnizați date exacte.

Relatați faptele în ordine cronologică: expuneți evenimentele în ordinea în care au survenit.

În cazul în care capetele dumneavoastră de cerere se referă la mai multe chestiuni diferite (de exemplu, mai multe proceduri diferite), tratați fiecare chestiune factuală separat.

Trebuie să furnizați documente în sprijinul afirmațiilor dumneavoastră, în special copii ale deciziilor pertinente și ale documentelor care atestă măsura sau măsurile de care vă plângeți (de exemplu, o decizie de expulzare sau de îndepărtare de pe teritoriu). Trebuie să furnizați de asemenea documente în sprijinul plângerilor dumneavoastră (rapoarte medicale, declarații de martori, încheieri de instanţă, titluri de proprietate, rapoarte de detenție etc.). Dacă nu puteți obține copii ale unor anumite documente, trebuie să explicați de ce.

B.   Expunerea pretinselor încălcări ale Convenției și/sau ale Protocoalelor, precum și a motivelor în sprijinul acestor afirmații

61-62. Trebuie să precizați, pentru fiecare capăt de cerere, articolul din Convenție sau Protocoale pe care îl invocați și să explicați pe scurt în ce fel a fost încălcată această dispoziție.

Explicați cât mai precis posibil care este plângerea dumneavoastră cu privire la Convenție. Indicați care este dispoziția din Convenție pe care o invocați și explicați cum anume faptele pe care le-ați expus încalcă această dispoziție. Aceste explicații sunt necesare pentru fiecare capăt de cerere formulat.

Exemplu:

Articolul 6 paragraful 1: procedura civilă cu privire la cererea mea de despăgubire a fost excesiv de  lungă pentru că a durat mai mult de zece ani, din 10 ianuarie 2002 până în 25 aprilie 2012

A.    Respectarea condițiilor de admisibilitate prevăzute de articolul 35 paragraful 1 din Convenție (informații cu privire la epuizarea căilor de recurs interne și la respectarea termenului de șase luni)

 • La această rubrică trebuie să dovediți că ați oferit statului pârât posibilitatea de a remedia situația dumneavoastră înainte de vă adresa unei instanțe internaționale precum Curtea: trebuie deci să explicați că v-ați prevalat de toate căile de recurs efective și disponibile în statul respectiv.

Pentru fiecare capăt de cerere invocat în baza Convenției sau a Protocoalelor, indicați:

 • data exactă a deciziei definitive/irevocabile, instanța care a pronunțat-o și natura deciziei;
  • datele deciziilor instanțelor de grad inferior care au condus la adoptarea deciziei definitive/irevocabile;
  • numărul de dosar din procedura internă.

Nu uitați să anexați copii ale tuturor deciziilor pronunțate de către instanțele interne sau alte organe jurisdicționale, începând cu instanța de grad inferior până la cea mai înaltă. Trebuie să furnizați de asemenea copii ale solicitărilor, cererilor și motivelor de apel şi recurs pe care le-ați prezentat instanțelor pentru a arăta că ați invocat, în substanță, la toate nivelurile, capetele de cerere cu privire la încălcarea Convenției.

Trebuie de asemenea să demonstrați că ați sesizat Curtea cu fiecare capăt de cerere într-un termen de șase luni de la data deciziei definitive/irevocabile pronunțate de instanța națională cu privire la capătul de cerere respectiv. Este, deci, esențial să precizați data deciziei definitive/irevocabile. Printre altele, trebuie să furnizați o dovadă în această privință, fie trimițând o copie a deciziei care menționează data, fie, în cazul în care nu ați primit o copie a deciziei definitive/irevocabile în ziua în care a fost ea pronunțată sau a devenit publică, trimițând o dovadă a datei la care a existat posibilitatea efectivă, pentru dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră, de a lua cunostință de textul integral al acestei decizii (de exemplu, o dovadă a datei redactării). Dacă nu există nicio cale de recurs, trebuie să arătați că sesizați Curtea într-un termen de șase luni de la data actului, măsurii sau deciziei de care vă plângeți și să furnizați copii ale documentelor care atestă data acestui act, acestei măsurii sau acestei decizii.

64-65. Indicați la această rubrică dacă există o cale de recurs de care nu v-ați prevalat. Dacă da, precizați motivele pentru care nu ați facut-o.

Găsiți alte informații utile cu privire la epuizarea căilor de recurs interne și respectarea termenului  de șase luni în „Ghidul practic cu privire la admisibilitate” disponibil pe pagina de Internet a Curții (www.echr.coe.int/applicants).

B.    Informații referitoare la alte instanțe internaționale care examinează sau au examinat dosarul (dacă este cazul)

66-67. Trebuie să precizați dacă ați supus capetele dumneavoastră de cerere unei alte instanțe internaționale de anchetă sau de soluţionare a diferendelor (de exemplu, Organizația Internațională a Muncii din cadrul Națiunilor Unite sau unei alte comisii internaționale de arbitraj). Dacă da, trebuie să precizați despre care instanță este vorba și să indicați detaliile tuturor procedurilor inițiate și toate deciziile pronunțate. Trebuie să transmiteți, de asemenea, copii ale tuturor deciziilor și documentelor pertinente.68-69. Cereri anterioare introduse în fața Curții (cereri deja soluționate sau pendinte): trebuie să precizați dacă ați a sesizat Curtea anterior în calitate de reclamant și, în caz afirmativ, să precizați numărul sau numerele de cerere. Aceste elemente sunt esențiale și permit Curții să clasifice, să identifice și să examineze cererile introduse în numele aceluiași reclamant.

A. Lista documentelor anexate

 • Trebuie să anexați o listă numerotată și cronologică a tuturor hotărârilor judecătoreşti sau a altor decizii menționate la rubricile E, F, G și H din formularul de cerere precum și a tuturor documentelor pe care doriți să le ia în considerare Curtea cu titlu de element probator în sprijinul susţinerilor dumneavoastră privind încălcarea Convenției (încheieri, declarații de martori, rapoarte medicale etc.). Vă rugăm să indicați la lista documentelor numărul paginii corespunzătoare fiecărui document anexat și numerotat în prealabil, pentru a permite Curții să identifice cu ușurință toate aceste documente. Dacă spațiul prevăzut în formular în acest scop este insuficient, puteți adăuga o pagină suplimentară.

Trebuie să anexați copii complete și lizibile ale tuturor documentelor menționate în listă.

Niciun document nu vă va fi restituit. Este deci în interesul dumneavoastră să transmiteți copii și nu originale.

Documentele trebuie să fie NEAPĂRAT:

 • aranjate în funcţie de dată și de procedură;
  • numerotate consecutiv; și
  • necapsate, nelegate și nelipite.

ATENŢIE: Le revine reclamanților să ia din timp măsurile necesare pentru a obține toate informațiile și documentele necesare pentru prezentarea unei cereri complete. Dacă lipsesc unul sau mai multe documente necesare, cererea nu va fi considerată completă și nu va fi examinată de către Curte, cu excepția cazului în care ați explicat în mod satisfăcător de ce nu ați fost în măsură să furnizați documentul/documentele lipsă.

Declarația și semnătura

La acestă rubrică trebuie să figureze semnăturile în original.

72-73. Declarația trebuie semnată de fiecare reclamant în parte sau de reprezentantul împuternicit de către reclamant/reclamanți. Nicio altă persoană nu o poate semna în mod valabil.

Desemnarea destinatarului corespondenței

74. Grefa va putea purta corespondenţă doar cu reclamantul sau reprezentantul acestuia. În cazul în care există mai mulți reclamanți în cadrul aceleiași cereri și aceștia nu sunt reprezentați, unul dintre ei trebuie desemnat ca destinatar al corespondenței. În cazul în care reclamantul este reprezentat, grefa va coresponda doar cu un singur reprezentant. De exemplu, în cazul în care reclamantul are mai mulți avocați, trebuie să îl desemneze pe cel cu care Curtea va purta corespondenţa.

III.    Introducerea și procesarea cererii

 1. Calea de introducere a cererii

Curtea poate fi sesizată doar prin poștă (nu și prin telefon). Aceasta înseamnă că originalul formularului de cerere cu semnătura/semnăturile reclamantului/reclamanților și/sau reprezentantului/reprezentanților împuternicit/împuterniciţi trebuie trimis prin poștă. O cerere transmisă doar prin fax nu este considerată completă, Curtea trebuie să primească originalul semnat al formularului de cerere. Este inutil să vă prezentați la Strasbourg în persoană pentru a vă expune cazul oral.

Formularul de cerere poate fi descărcat de pe pagina de Internet a Curții :

www.echr.coe.int/applicants.

Trimiteți formularul de cerere la următoarea adresă:

Monsieur le Greffier de la

Cour européenne des droits de l’homme Conseil de l’Europe

67075 STRASBOURG CEDEX

FRANCE

 • Procesarea cererii

Dosarul este înregistrat și scrisorile și documentele primite de către Curte sunt incluse în acesta doar la primirea unei cereri complete care să includă toate documentele necesare.

La primirea unui formular de cerere, grefa Curții verifică dacă acesta conține toate informațiile și documentele necesare. În caz contrar, veți primi un răspuns care precizează că articolul 47 din Regulamentul Curții nu a fost respectat, că nu a fost înregistrat un dosar pe numele dumneavoastră și că documentele dumneavoastră nu au fost păstrate. Aveți atunci posibilitatea de a transmite o nouă cerere și deci să trimiteți un nou formular de cerere completat și însoțit de toate documentele și deciziile pertinente, incluzând şi informațiile pe care le-ați furnizat prima dată. Niciun dosar incomplet nu este acceptat.

Grefa nu vă poate furniza informații cu privire la regulile de drept ale statului în legătură cu care vă plângeți și nici nu poate acorda consultații juridice cu privire la aplicarea și interpretarea dreptului intern.

Atunci când trimiteți cererea, păstrați o copie a formularului completat precum și documentele originale. Astfel, dacă grefa vă informează că cererea este incompletă, vă va fi mai simplu să introduceți o nouă cerere completă în cel mai scurt timp (dacă doriți). Dacă cererea este respinsă ca incompletă, nimic nu garantează reclamantului că va dispune de timp suficient să transmită o alta înainte de expirarea termenului de șase luni. Trebuie deci să transmiteți din timp o cerere completă însoțită de documentele necesare.

Dacă cererea dumneavoatră este completă, este posibil să primiți un răspuns din partea grefei precizând că dosarul a fost înregistrat pe numele dumneavoastră (al cărui număr va trebui menționat în toată corespondența ulterioară); veți primi și un lot de etichete cu cod de bare pe care trebuie să le lipiți pe toată corespondența ulterioară.

Este posibil, de asemenea, ca grefa să vă solicite și alte informații sau precizări. Este în interesul dumneavoastră să răspundeți rapid la scrisorile grefei deoarece dosarele nou deschise rămase în nelucrare din culpa reclamantului sunt distruse după șase luni. În plus, atunci când o cerere este atribuită Curții pentru a fi examinată, întârzierea sau lipsa unui răspuns la scrisorile grefei sau necomunicarea informațiilor și documentelor solicitate pot fi considerate ca o lipsă de interes din partea dumneavoastră de a continua procedura cu privire la cererea dumneavoastră și pot avea ca urmare neexaminarea acestei cereri de către Curte, declararea ei inadmisibilă sau radierea ei de pe rol.

C.    Gratuitatea procedurii

Examinarea dosarului dumneavoastră este gratuită. Veți fi informat sistematic cu privire la orice decizie a Curții în legătură cu dosarul dumneavoastră.

publicat în iunie 2020


 • Contactați-ne oricând. Pentru o presă independentă, fără cenzură, sprijiniți-ne cu o donație. Vă mulțumim!
 • Apărăm Credința și Patria. Susținem Monarhia, Familia, Cultura, Tradiția și Viața de la concepție la moartea naturală.

MAGAZIN CRITIC – ziar online cultural, conservator. Presă cu frică de Dumnezeu

Lasă un răspuns